Ako môžete pomôcť Vy?

Hlásime sa o 2% z Vašich daní

Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa a poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným neziskovým organizáciám na verejnoprospešné účely. V praxi to znamená, že sa môžete rozhodnúť venovať sumu 2% z dane, ktorú ste už zaplatili za minulý rok štátu, niektorej z neziskových organizácií, ktoré sú registrované Notárskou komorou SR v centrálnom registri prijímateľov.

www.rozhodni.sk

Občianske združenie Rozum & Zdravie (www.rozumazdravie.sk) je registrované v centrálnom notárskom registri pod číslom NCRIs 49597/2022. Pri rozhodnutí venovať 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Rozum & Zdravie neplatíte navyše ani cent. Vaším rozhodnutím zaviažete Váš daňový úrad, aby 2% z už zaplatenej dane previedol na náš účet.

Ak venujete 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Rozum & Zdravie podporíte biomedicínsky výskum a uplatnenie jeho výsledkov v medicínskej praxi, teda urobíte niečo pre prevenciu a ochranu Vášho zdravia a zdravia Vašich blízkych.

Rozhodnutie o venovaní 2% z Vašich daní sa vyznačuje fyzickými a právnickými osobami priamo v daňovom priznaní:

Zamestnanci vyjadrujú svoju vôľu poukázať 2% z daní na tlačive "Vyhlásenie" a dokladujú ju Potvrdením od zamestnávateľa.

spending_report


Tento rok je pozitívna zmena vo Vyhlásení – môže sa zaškrtnúť políčko (x) s možnosťou oznámiť prijímateľovi meno daňovníka (nie suma) , ktorý 2% z dane poukázal.

Právnické a fyzické osoby:
- do 31.3.2023
Podanie daňových priznaní, v ktorých sú už kolónky na poukázanie 2% z dane (min.3,32 €) na Váš daňový úrad a aj zaplatenie dane

Zamestnanci:
- do 15.2.2023:
Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vyhotovenie potvrdenia o zaplatení dane
- do 30.4.2023: Zamestnanec zašle Vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane na Daňový úrad v mieste bydliska

 • vyhlásenie - Na rozdiel od minulosti nie je potrebné u vypočítaných 2% (riadok 13) zaokrúhľovať stotiny eur (v minulom roku sa museli stotiny eur zaokrúhľovať na dol).

 • potvrdenie - zamestnávateľ väčšinou dáva na požiadanie potvrdenie na vlastnom tlačive

 • údaje, ktoré sa vpisujú do daňového priznania


  Vyhlásenie je možné podať výlučne na tlačive, ktoré je uvedené vyššie.


  Adresy Daňových riaditeľstiev podľa krajov sú uvedené na www.drsr.sk

  UPOZORNENIE: Daňový úrad poukáže na účet občianskeho združenie číslo SK87 7500 0000 0040 3001 9456 2% z Vašich daní len v prípade, ak daňovník zaplatí správnu výšku dane. Prípadný zistený rozdiel Daňovým úradom (aj keby sa jednalo o rozdiel 0.1 €) sa musí uhradiť do 31.3.2023. V prípade neskorého uhradenia zisteného rozdielu Daňový úrad neprevedie Vami poukázanú sumu na účet občianskeho združenia.

  V prípade, že by ste uprednostnili na podporu našej činnosti sponzorský príspevok alebo finančný dar, Rozum & Zdravie, občianske združenie disponuje nasledovným účtom:

  Bežný účet občianskeho združenia Rozum & Zdravie so sídlom na Klincovej 35, 821 08 Bratislava 2 (IČO 30853311):

  Účet v ČSOB IBAN SK39 7500 0000 0040 3002 1484

  Za Vaše rozhodnutie poukázať 2% z Vašich daní na podporu aktivít občianskeho združenia Rozum & Zdravie

                                                        Vám ďakujeme


  Na začiatok