Ciele občianskeho združenia

 • podporovať ďalšie vzdelávanie mladých, nadaných a schopných jedincov pracujúcich v oblasti biomedicínskeho výskumu a klinickej praxe na zahraničných a domácich špičkových inštitúciách v oblasti biologických a medicínskych disciplín s využitím najnovších poznatkov v medicínskej praxi, v prevencii a ochrane zdravia občanov

 • podporovať finančnou a modernou prístrojovou dotáciou medicínske pracoviská využívajúce najnovšie poznatky výskumu v medicínskej praxi pre dobro pacientov v zmysle naplnenia definície zdravia medzinárodnou organizáciou zdravia, WHO:
  "Zdravie nie je len neprítomnosť choroby. Zdravie je stav fyzickej, psychickej a sociálnej pohody človeka".

Za účelom naplnenia cieľa definovaného v predchádzajúcom odseku činnosť združenia spočíva najmä:

 1. v združovaní pracovníkov pôsobiacich v oblasti zdravotníctva,

 2. v podpore tvorby a vydávania odborných prác v oblasti zdravotníctva a projektov zameraných na rozvoj zdravotníctva

 3. v spolupráci so zariadeniami poskytujúcimi zdravotnícku starostlivosť v oblasti technickej, poradenskej, organizačnej a inej,

 4. v podpore vzdelávania a výchovy špičkových odborníkov v oblasti biomedicínskych smerov a podpore kontaktov mladých odborníkov v oblasti biomedicínskych disciplín s renomovanými pracoviskami doma a v zahraničí spolupráci so zariadeniami poskytujúcimi zdravotnícku starostlivosť v oblasti technickej, poradenskej, organizačnej a inej,

 5. v podpore inštitúcií, ktoré sa zaoberajú vedeckým výskumom a vývojom nových biomedicínskych technológií, skúmaním kvality životného prostredia, skúmaním vplyvu regionálnych faktorov a životného štýlu na zdravie,

 6. v podpore a propagácii využitia poznatkov vedy v prevencii civilizačných ochorení, medzi ktoré patria napr. kardiovaskulárne, neurodegeneratívne a psychické ochorenia, rakovina, predčasné starnutie a na ochranu zdravia súčasnej detskej aj dospelej populácie,

 7. v propagácii skĺbenia najmodernejších vedeckých poznatkov so skúsenosťami v oblasti naturálnej medicíny a ich využitie v starostlivosti o zdravie,

 8. vo využití intelektuálneho potenciálu členov združenia na prevenciu chorôb a ochranu zdravia a na zvýšenie kvality života a plnohodnotnej staroby,

 9. v podpore programov zaoberajúcich sa zdravým psychickým vývojom detí a prednáškovej a poradenskej činnosti pre rodičov v tejto oblasti a propagácii vylúčenia vplyvu životného prostredia a životného štýlu na vznik a rozvoj "civilizačných ochorení" detskej populácie,

 10. v podpore programov zameraných na vzdelávanie rodičov chronicky chorých detí, správnu výživu a životosprávu od narodenia

 11. v podpore riešenia problémov a osvete v oblasti sexuálneho a partnerského života a podpore a rozvoji programov zameraných na prevenciu a liečbu ochorení urogenitálneho traktu,

 12. v podpore zvyšovania kvality života a zdravia za problémových podmienok životného prostredia v oblasti vnemových funkcií človeka , dýchacích a hltacích orgánov,

 13. v propagácii a podpore špeciálnych psycho- a somato-rehabilitačných techník s cieľom zvýšiť kvalitu života detí a dospelých s poruchami pohybového aparátu,

 14. v podpore nemocničných zariadení, ktorým chýbajú finančné prostriedky na zabezpečenie ich funkcie,

 15. v rozvíjaní kontaktov s neziskovými organizáciami doma i v zahraničí a získavaní sponzorov a grantov na realizáciu cieľov združenia,

 16. v organizácii vykonávaní verejných zbierok v rôznych formách,

 17. v kooperácii so štátnymi organizáciami podporujúcimi starostlivosť o zdravie,

 18. v poskytovaní informačnej, konzultačnej a poradenskej asistencie v oblasti zdravotníckej legislatívy,

 19. v informovaní a oboznamovaní orgánov štátnej správy, ako aj iných orgánov štátnej moci na Slovensku s existujúcou situáciou v zdravotníctve s cieľom vytvárania vhodného, najmä legislatívneho prostredia pre oblasť zdravotníctva,

 20. v iniciovaní prijímania potrebných legislatívnych zmien v oblasti zdravotníctva,

 21. v organizovaní a vykonávaní seminárov, školení, prednáškovej činnosti vlastnej a cestou tretej osoby, najmä v oblasti zdravotníctva, ochrany zdravia, bezpečnosti práce, ochrany zdravého životného prostredia, vzdelávania hlavne rozvojom jazykových znalostí a komunikačných spôsobilostí detí, mladých ľudí a zamestnancov v tuzemsku pôsobiacich a podnikajúcich podnikov a organizácií, podľa vlastného rozhodnutia, ev. žiadosti jedincov alebo zamestnávateľov,

 22. v propagácii práce a činnosti združenia, členov , sympatizantov (vydávanie propagačných materiálov, monografií a im podobných publikácií),

 23. v podpore telovýchovy a športu, humanitných cieľov, ochrany a tvorbe životného prostredia, zachovania prírodných hodnôt, ochrany zdravia, ochrany práv detí a mládeže, rozvoja vedy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života.

Združenie neposkytuje priame zdravotnícke služby a ani iné služby, ktorých výkon je povoľovaný podľa osobitných predpisov.

Na začiatok