O nás

Občianske združenie  Rozum & Zdravie (R&Z)  so sídlom  na  Klincovej ulici 35,  821 08  Bratislava vzniklo z iniciatívy vedeckých pracovníkov v oblasti biomedicínskych disciplín, lekárov rôznych špecializácií a právnikov.

R&Z, občianske združenie bolo založené 22.10.2003.
R&Z bolo zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-22609,
IČO: 30853311
DIČ: 2021755373
Tel:  0908 627798

Účet v ČSOB IBAN SK39 7500 0000 0040 3002 1484

R&Združuje vedeckých pracovníkov v oblasti biomedicínskych disciplín, lekárov z mnohých medicínskych odborov a právnikov, ktorí využívajú vlastné skúsenosti s cieľom využiť najnovšie vedecké poznatky v medicínskej praxi v prospech ľudí.

Združenie R&Z neposkytuje priame zdravotnícke služby a ani iné služby, ktorých výkon je povoľovaný podľa osobitných predpisov.