Plánované aktivity v roku 2013

 1. V roku 2013 občianske združenie Rozum & Zdravie bude pokračovať v podporovaní výskumnej činnosti Lekárskej fakulty v rámci projektu "Biologicky účinné prírodné látky a flavonoidy a ich uplatnenie v medicíne":

  Podporíme výskumné aktivity Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave (zodpovedná riešiteľka Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD. a Doc. RNDr. J. Muchová, PhD.) v spolupráci s klinickými pracoviskami:

  1. Internou klinikou LF UK (doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.) v oblasti štúdie vplyvu prírodných polyfenolových látok a mastných kyselín na lipidový profil, aterogénne riziko a oxidačný stres (finančná podpora sa stanoví v závislosti od príjmov združenia)

  2. Urologickou klinikou LF UK (prednosta Prof. MUDr. J. Breza, DrSc.) v oblasti štúdia možností ovplyvnenia erektilnej dysfunkcie prírodnými polyfenolovými látkami (finančná podpora sa stanoví v závislosti od príjmov združenia)

  3. Klinikou detskej psychiatrie LF UK (prednosta Doc. MUDr. I. Škodáček, CSc.) v oblasti štúdia depresívnej poruchy detí a jej súvisu s metabolizmom mastných kyselín (finančná podpora sa stanoví v závislosti od príjmov združenia)

  4. Pediatrickou klinikou LF UK (prednosta Prof. MUDr. L. Kovács, DrSc.) v oblasti štúdia Crohnovej choroby u detí a možností jej ovplyvnenia prírodnými látkami na báze flavonoidov (finančná podpora sa stanoví v závislosti od príjmov združenia)

  5. Detským zdravotným centrom Juvenalia v Dunajskej Strede (MUDr. Nagyová Z., MUDr. Karacsony J., MUDr. Lukacs P.) v oblasti štúdia vplyvu životného štýlu, dietetických návykov a hmotnosti detí na rizikové faktory aterosklerózy a oxidačného stresu u detí, Detskou ambulanciou Bambi MUDr. Žemberovej A. a detskou ambulanciou MUDr. G. Miškejovej v Bratislave v oblasti štúdia vplyvu probiotík a vitamínu C na chorobnosť detí navštevujúcich predškolské zariadenia a na markery oxidačného stresu a zápalových markerov.

 2. Zorganizujeme informačné semináre, na ktorých Vás budeme informovať o výsledkoch získaných pri riešení podporovaných projektov s cieľom zavedenia najnovších poznatkov do medicínskej praxe.

  Program pripravovaných seminárov bude uverejnený na našej web stránke.

  1. Pre vybrané skupiny poslucháčov zorganizujeme prednášky na rôzne témy so spoločným menovateľom: Čo sú to „civilizačné“ ochorenia a ako sa proti nim brániť.

  Na začiatok