EU-logo PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

Názov projektu: Koordinácia výmeny informácií a vedeckých poznatkov v oblasti výskumu biomedicínskych disciplín medzi slovenskými a rakúskymi akademickými
inštitúciami - Infobiomed


Kód projektu: 14140200023


Občianske združenie Rozum a Zdravie realizovalo projekt EU zo štrukturálnych fondov ERDF v rámci výzvy vypísanej MVaRR SR pod akronymom INFOBIOMED v rámci programu Iniciatívy INTERREG III A Rakúsko - Slovensko v celkovom objeme finančných prostriedkov 2 034 748,0 Sk.Projekt bol schválený a začal sa realizovať 5.10.2006 a ukončil sa 31.5.2008.

Ciele projektu:

  1. Organizovanie medzinárodných konferencií s problematikou biomedicínskych disciplín v roku 2007 a 2008

  2. Vydanie monografií s problematikou biomedicínskeho výskumu v roku 2007 a 2008

  3. Výmenný 6-týždňový pobyt dvoch doktorandov/postdoktorandov na Univerzite vo Viedni a v Bratislave


Odborným garantom bola Prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Hlavným koordinátorom riešenia projektu bola Mgr. Elena Podracká z občianskeho združenia Rozum a Zdravie, Bratislava.

Na riešení projektu sa spolupodieľal tím pracovníkov z Lekárskej Univerzity vo Viedni, z Ústavu pre výskum rakoviny pod vedením Prof. Dr. Siegfrieda Knasmullera.

Na organizovaní konferencií, okrem občianskeho združenia Rozum a Zdravie sa podieľali aj Lekárska fakulta UK a Ústav Experimentálnej Onkológie SAV.

Na začiatok