Medzinárodná konferencia

„Oxidative stress in diseases“
(Oxidačný stres v chorobách)

sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 23. 4 – 25. 4. 2008 v hoteli Barónka v Bratislave – Rači (www.oxidativestress2008.rozumazdravie.sk). Konferencia sa mohla uskutočniť vďaka projektu Koordinácia výmeny informácií a vedeckých poznatkov v oblasti výskumu biomedicínskych disciplín medzi slovenskými a rakúskymi akademickými inštitúciami, ktorý je spolufinancovaný Európskou Úniou.

          Grant na realizáciu projektu získalo občianske združenie Rozum a Zdravie zo štrukturálnych fondov ERDF na základe výzvy MVaRR SR v rámci programu rozvoja cezhraničnej spolupráce INTERREG III A medzi rakúskou a alovenskou stranou. Občianske združenie tiež finančne prispievalo k realizácii tohto projektu.

          Odborným garantom projektu bola prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD. z Lekárskej fakulty UK v Bratislave a na riešení projektu sa spolupodieľal okrem pracovníkov z LF UK v Bratislave, aj tím pracovníkov z Lekárskej Univerzity vo Viedni, z Ústavu pre výskum rakoviny pod vedením prof. Dr. Siegfrieda Knasmüllera. Koordinátorom tohto projektu bola Mgr. Elena Podracká z občianskeho združenia Rozum a Zdravie. Cieľmi projektu bolo zorganizovanie dvoch medzinárodných konferencií s problematikou biomedicínskych disciplín. Prvá konferencia sa uskutočnila v roku 2007 a druhá konferencia sa uskutočnila tohto roku v apríli (fotografie z konferencie).

          V rámci tohto projektu sa realizovalo aj vydanie dvoch monografií s problematikou biomedicínskeho výskumu v roku 2007 a 2008 (Nové knihy) a pobyt dvoch doktorandov/ postdoktorandov na Univerzite vo Viedni.


O čom účastníci konferencie rokovali?

          Oxidačný stres je fenomén, ktorý prispieva, okrem iných mechanizmov, k patológii viacerých ochorení, ako je ateroskleróza, zápalové, ischemicko-reperfúzne a neurodegeneratívne ochorenia, diabetes mellitus, rakovina, či prirodzený proces starnutia. Vyvoláva ho nerovnováha medzi tvorbou tzv. voľných radikálov a od nich odvodených reaktívnych metabolitov a aktivitou obranných systémov, tzv. antioxidantov, na eliminovanie toxického dopadu ich účinkovania.

          Aj keď sa o oxidačnom strese, jeho vzniku, príčinách alebo ochrane pred jeho toxicitou už veľa vie, presný mechanizmus jeho účinku pri vzniku alebo rozvoji týchto ochorení sa prevažne nepozná. V súčasnosti sa však tiež predpokladá, že oxidačný stres nemusí mať vždy len negatívne účinky. Nízka úroveň oxidačného stresu môže ovplyvniť regulačné signálne dráhy, ako napríklad aktivovať novú tvorbu buniek, čo môže mať pozitívny dopad na regeneráciu napr. nervových buniek. Na druhej strane, silný oxidačný stres môže spôsobiť porušenie celistvosti a funkcie buniek, orgánov a až celého organizmu.. Bohužiaľ, zatiaľ sa nepozná, kde je hranica medzi týmito možnými krajnými situáciami..

           Z uvedeného dôvodu je potrebné monitorovať oxidačný stres v organizme, hľadať presné, reprodukovateľné a validované markery oxidačného stresu v organizme.

          Aj keď ľudský organizmus je dômyselne vybudovaný system s obrannými mechanizmami proti toxickému účinkovaniu reaktívnych metabolitov, hľadanie nových antioxidantov a využitie biomodulačnej aktivity prírodných látok je vysoko aktuálne a potrebné.

          Prírodné látky majú dopad na moduláciu redoxného stavu a vzhľadom na dostupnosť a možnosť orálnej aplikácie ponúkajú praktické výhody pri ochrane pred “voľnoradikálovými“ ochoreniami. V molekulových a epidemiologických štúdiách a laboratórnych experimentoch sa identifikovalo mnoho takýchto “ašpirujúcich“ látok, ako sú napr. fytochemikálie prítomné v potravinách a ich deriváty. Rastlinné zložky zahŕňajú vitamíny, fenolové látky a flavonoidy, organické zlúčeniny síry, izotiokyanáty, fytoestrogény ako aj súčasti korenín.

          V snahe prispieť k riešeniu uvedených problémov tímy pracovníkov z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK (Prof. Z. Ďuračková, PhD a Doc. RNDr. J. Muchová, PhD. a viacerí ďalší pracovníci), z Lekárskej Univerzity vo Viedni (Prof. M. Micksche, Prof. S. Knasműller) a z občianskeho združenia Rozum a Zdravie (Mgr. E. Podracká) zorganizovali medzinárodnú konferenciu, v rámci ktorej sa stretli vedci a lekári pracujúci v oblasti výskumu oxidačného stresu a ochorení súvisiacich s týmito procesmi, aby prezentovali výsledky svojho výskumu a svoje skúsenosti z oblasti oxidačného stresu vo vzťahu k ochoreniam v patológii ktorých sa uplatňuje aj oxidačný stres a procesy s tým spojené.

          Aprílová konferencia prebehla na vysokej odbornej úrovni, zúčastnilo sa na nej 90 účastníkov zo 14 krajín. Nechýbali také významné osobnosti z oblasti výskumu “voľnoradikálových“ ochorení, ako sú prof. M. Micksche a prof. S. Knasmüller z Medical University vo Viedni alebo prof. O. Aruoma z Univerzity v New Yorku, prof. H. Poulsen z Univerzity v Kodani, prof. A..Collins z University v Oslo či prof. C. Watala z Medical Univerzity v Lodźi, prof. A. Boldyrev z Moskvy či prof. T. Grune zo Stuitgartu a mnohí ďalší. Okrem 32 prednášok sa takmer 50 účastníkov konferencie prezentovalo plagátovými oznámeniami.

          Profesori Aruoma, Collins, Poulsen a Watala mali plenárne prednášky, v ktorých predstavili svoje poznatky, názory a skúsenosti z oblasti výskumu neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova a Parkinsonova choroba), rakoviny, cukrovky a procesov súvisiacich s aterosklerórou a poruchou funkcie krvných doštičiek.

          Konferencia sa uskutočnila pod záštitou predsedu občianskeho združenia Rozum a Zdravie, JUDr. J. Jánošíka, dekana LF UK v Bratislave, prof. MUDr. P. Labaša, CSc. a riaditeľa Cancer Research Institute. Medical University vo Viedni, prof. Dr. M. Mickscheho.

          Organizátori konferencie verili a stalo sa to skutočnosťou, že plodné diskusie odborníkov v rámci prednášok a posterových prezentácií prispejú k zdokonaleniu poznatkov oblasti výskumu mnohých civilizačných ochorení, v ktorých patológii hrajú úlohu reaktívne metabolity kyslíka a k naštartovaniu spolupráce medzi viacerými výskumnými pracoviskami a inštitúciami. Konferencia skončila, ale jej téma je trvalo aktuálna a jej účastníci budú aj naďalej vo svojej práci čerpať z poznatkov, ktoré nadobudli a z kontaktov, ktoré nadviazali.

Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.,
Doc. RNDr. Jana Muchová, PhD.
LF UK Bratislava


Na začiatok